MR

 

Wat en waarvoor is de Medezeggenschapsraad?
Aan De Kralingsche School is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden die rechtstreeks door en uit de ouders en het personeel wordt gekozen. De raad is een wettelijk orgaan voor inspraak en medebestuur in het basisonderwijs. Het doel van medezeggenschap is om ouders/verzorgers en personeel invloed uit te laten oefenen bij belangrijke beleidsmatige beslissingen op school.

De MR heeft als taak om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden. Ook ziet de raad erop toe dat de kwaliteit van het onderwijs is gewaarborgd en de school financieel gezond is. Een goed functionerende MR levert een constructieve bijdrage aan de verbetering van de veiligheid, gezondheid en het algemeen welzijn van iedereen binnen de school.

Wat kan de MR voor mij doen en betekenen?
De MR is er voor de ouders en verzorgers van alle kinderen op school. Voor alle thema's die betrekking hebben op het beleid of de organisatie waarover u vragen heeft, dan wel waar u zich niet in kunt vinden, kunt u contact opnemen met de MR. U kunt hierbij denken aan thema's als besteding van de ouderbijdrage, vakantiebeleid, de verbouwing van de school en de protocollen zoals gepubliceerd op de website van de school.

De medezeggenschapsraad adviseert en controleert de schooldirectie. De raad heeft twee soorten rechten: het instemmingsrecht en het adviesrecht. Deze rechten zijn beschreven in het reglement en statuut van de medezeggenschapsraad. De MR overlegt ongeveer 8 keer per jaar. De agenda wordt voor een groot deel bepaald door de jaarcyclus van de school, maar er zijn uiteraard ook vaste agendapunten zoals de verbouwing van de school of de kwaliteit van het onderwijs. Soms zal de MR eerst bij de ouders peilen hoe men denkt over een onderwerp voordat zij de directeur of het bestuur adviseert over dit onderwerp. MR vergaderingen zijn in principe openbaar. In haar jaarverslag geeft de MR aan met welke onderwerpen zij zich in het afgelopen schooljaar heeft beziggehouden.

Omdat de MR alle ouders van deze school vertegenwoordigt, willen we u graag regelmatig informeren over de zaken die op de agenda staan en over de onderwerpen die besproken zijn. Daarnaast willen we graag horen welke vragen er leven onder de ouders. Heeft u een vraag die niet direct met docenten kan worden opgelost, aarzel dan niet om één van de MR leden aan te spreken of een email te sturen.

Wij zijn er graag voor u.

Namens de ouders Telefoon

Voorzitter
De heer Robert van Brandwijk

mr@kralingscheschool.nl
Mevrouw Sabine van Gastel mr@kralingscheschool.nl
De heer Niels van der Weerdt mr@kralingscheschool.nl
   
Namens de leerkrachten  
Mevrouw Linda Boelens l.boelens@kralingscheschool.nl 
Mevrouw Celine van Groesen c.vangroesen@kralingscheschool.nl 
Mevrouw Karina Hartman k.hartman@kralingscheschool.nl

 2016_MR.JPG

MR reglement
Medezeggenschapsstatuut