MR

De medezeggenschapsraad
Wat en waarvoor is de Medezeggenschapsraad?
Aan De Kralingsche School is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden die rechtstreeks door en uit de ouders en het personeel wordt gekozen. De raad is een
wettelijk orgaan voor inspraak en medebestuur in het basisonderwijs. Het doel van
de MR is om ouders/verzorgers en personeel invloed uit te laten oefenen bij belangrijke beleidsmatige beslissingen op school.

De MR heeft als taak een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg
te scheppen en in stand te houden. Ook ziet de raad erop toe dat de kwaliteit van het
onderwijs is gewaarborgd en de school financieel gezond is. Een goed functionerende
MR levert een constructieve bijdrage aan de verbetering van de veiligheid, gezondheid
en het algemeen welzijn van iedereen binnen de school.

Wat kan de MR voor mij doen en betekenen?
De MR is er voor de ouders en verzorgers van alle kinderen op school en het personeel. Voor alle thema's die betrekking hebben op het beleid of de organisatie waarover u vragen
heeft, dan wel waar u zich niet in kunt vinden, kunt u contact opnemen met de MR. U
kunt hierbij denken aan thema's als besteding van de ouderbijdrage, het vervangingsbeleid en de uitvoering van de protocollen zoals gepubliceerd op de website van de school. Voor het komend schooljaar heeft de MR de communicatie richting de ouders en andere belanghebbenden tot speerpunt benoemd.

De MR adviseert en controleert de schooldirectie. Soms zal de MR eerst bij de ouders peilen hoe men denkt over een onderwerp voordat zij de directeur of het bestuur adviseert over dit onderwerp. MR vergaderingen zijn openbaar. In haar jaarverslag geeft de MR aan met welke onderwerpen zij zich in het afgelopen schooljaar heeft beziggehouden.

Omdat de MR alle ouders van deze school vertegenwoordigt, willen we u graag
regelmatig informeren over de zaken die op de agenda staan en over de onderwerpen
die besproken zijn. Daarnaast willen we graag horen welke vragen er leven onder de
ouders. Heeft u een vraag die niet direct met docenten kan worden opgelost, aarzel
dan niet om één van de MR leden aan te spreken of een email te sturen naar mr@kralingscheschool.nl of een vertrouwelijk bericht naar mrvertrouwelijk@kralingscheschool.nl (alleen de voorzitter van de MR ontvangt dit bericht)
Wij zijn er graag voor u.

 2018MR

Namens de ouders
Niels van der Weerdt (voorzitter) – vader van Belle (groep 3)
Birgit Koch – moeder van Marie (groep 5) en Otto (groep 3)
Maarten van de Water - vader van Feline (groep 6) en Lila (groep 4)

Namens de leerkrachten
Karina Hartman (k.hartman@kralingscheschool.nl)
Jan-Anton Weyschede (j.weyschede@kralingscheschool.nl)
Roos Pot (r.pot@kralingscheschool.nl)

 

 

MR Statuut

MR Reglement