Bestuur

2017Bestuur

Het bestuur van vereniging “De Kralingsche School” is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur vertegenwoordigt het bevoegd gezag en fungeert tevens als intern toezichthouder als bedoeld in de wet op het primair onderwijs. Bij de vervulling van onze taken en bevoegdheden richt het bestuur zich op de kwaliteit van het onderwijs, professioneel en transparant besturen en goed werkgeverschap en houdt daarbij rekening met de maatschappelijke functie van de vereniging en de school.

Het bestuur legt jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid. Het bestuur stelt het beleid vast en houdt in overleg met de directie toezicht op de uitvoering daarvan. De directie van onze school heeft daarbij een ruim mandaat. De afspraken rondom dit mandaat liggen vast in het managementstatuut. De bestuursvergaderingen worden bijgewoond door de directie. Het bestuur is onbezoldigd.


Dit schooljaar richt het beleid zich op het verder ontwikkelen van coöperatieve werkvormen bij het team en met de kinderen in de groepen. Het team en de kinderen leren er verder mee werken waardoor het leren nog effectiever én leuker wordt. Daarnaast heeft de manier waarop de kleuters les krijgen en de manier waarop het proces is ingericht, onze hoogste prioriteit. Het verstevigen van de doorgaande lijn door alle groepen middels het werken met sterke groeps- en handelingsplannen, en het invoeren en evalueren van het ontwikkelingsgesprek zijn dit schooljaar belangrijke thema’s. Uiteraard gaat onze bijzondere aandacht ook uit naar de afronding van verbouwing en inrichting van de school. Ook de inzet van de nieuwe ICT middelen in de dagelijkse lespraktijk is een belangrijk aandachtspunt in het huidige schooljaar.

De taakverdeling binnen het bestuur in schooljaar 2017-2018 is als volgt:

Voorzitter 

 De heer Willem van Duin

Secretaris 

 Mevrouw Fijke Gijtenbeek

Penningmeester 

 De heer Jos Dirkse

Personeelszaken

 Mevrouw Liesbeth van den Steenhoven
Huisvestingszaken

 Mevrouw Siep Wijsenbeek

Onderwijskundige zaken 

 Mevrouw Loura Kröner

 

Indien u vragen, opmerkingen en/of suggesties heeft voor het bestuur kunt u zich richten tot bestuur@kralingscheschool.nl.