Bestuur

 

Het bestuur van “Vereniging De Kralingsche School” is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur vertegenwoordigt het bevoegd gezag en fungeert tevens als intern toezichthouder als bedoeld in de wet op het primair onderwijs. Bij de vervulling van onze taken en bevoegdheden richt het bestuur zich op de kwaliteit van het onderwijs, professioneel en transparant besturen en goed werkgeverschap en houdt daarbij rekening met de maatschappelijke functie van de vereniging en de school.


Het bestuur legt jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering (ALV) verantwoording af over het gevoerde beleid. Het bestuur stelt het beleid vast en houdt in overleg met de directie toezicht op de uitvoering daarvan. De directie van onze school heeft daarbij een ruim mandaat. De afspraken rondom dit mandaat liggen vast in het managementstatuut. De bestuursvergaderingen worden bijgewoond door de directie. Het bestuur is onbezoldigd.

 

De taakverdeling binnen het bestuur in schooljaar 2020-2021 is als volgt:

Voorzitter 

 De heer Hans Slager

Secretaris 

 Mevrouw Fijke Gijtenbeek

Penningmeester 

 De heer Jos Dirkse

Personeelszaken

 Mevrouw Ellen Hoogervorst-van der Meer
Huisvestingszaken

 De heer Maarten van den Berg

Onderwijskundige zaken 

 Mevrouw Loura Kröner

 

Indien u vragen, opmerkingen en/of suggesties heeft voor het bestuur kunt u zich richten tot de bestuursledenm via e-mail: bestuurder@kralingscheschool.nl.