Schoolplan

Het schoolplan van De Kralingsche School is een vierjarig beleidsdocument waarin wij de hoofdlijnen van het beleid beschrijven en de punten voor verbetering in de komende vier jaar aangeven. Het is een intern verantwoordingsdocument waarin de school verantwoording aflegt over het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Het geeft inzicht in de gemaakte keuzes en de gestelde prioriteiten voor het beleid dat binnen onze school wordt gevoerd.


Het schoolplan wordt eens in de vier jaar vastgesteld en behoeft de instemming van de gehele medezeggenschapsraad. Het wordt ter toetsing aan de inspectie gezonden.